Νεοδιόριστοι

Ο συγκεκριμένος χώρος περιλαμβάνει οδηγίες, δικαιολογητικά και έντυπα σχετικά με τον διορισμό των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

 

1)  Μακροχρόνιες άδειες

α. Σε περίπτωση αιτήματος για μακροχρόνια άδεια, η αντίστοιχη αίτηση και δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας.

β. Ανεξάρτητα από τη λήψη μακροχρόνιας άδειας ή όχι, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ να δίνουν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τα στοιχεία επικοινωνίας τους για την ενημέρωσή τους σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα π.χ. για να αιτηθούν τον Οκτώβριο την οριστική τους τοποθέτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.

γ. Αμέσως μετά τη λήξη της μακροχρόνιας άδειας, είναι απαραίτητη η ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

2)  Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Η αναγνώριση ισχύει από την ημερομηνία της αίτησης.
3)  Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών με σκοπό την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών για μισθολογική/βαθμολογική εξέλιξη. Η αναγνώριση ισχύει από την ημερομηνία της αίτησης.

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε φορείς της δημόσιας εκπαίδευσης  και  γενικότερα της δημόσιας διοίκηση.

α. Αίτηση υποβολής του αιτήματος (υπόδειγμα).  Αν δεν επαρκεί ο χώρος για την καταγραφή των προϋπηρεσιών συμπληρώνεται σε επόμενη σελίδα και την υπογράφετε.
β. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών, ως εξής:

β1. Ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α της/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων προϋπηρεσιών, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

β2. Ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α της/των βεβαίωσης/βεβαιώσεων προϋπηρεσιών από οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία στην όποια θα αναγράφονται τα εξής:

  • Αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.
  • Ιδιότητας με την οποία υπηρετήσατε.
  • Σχέση εργασίας.
  • Το ωράριο εργασίας.
  • Η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο η προϋπηρεσία που έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς που αναγράφονται στο άρθρο 7 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015).

Ως εκ τούτου, αυτό πρέπει να αναγράφεται στην σχετική βεβαίωση.

β3. Επιπλέον, ως προς τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/4-8-2017). Αυτό αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις οι οποίες εκδίδονται από τις οικίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι από τις Σχολικές Μονάδες.

γ.   Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία να δηλώνεται υπευθύνως ότι οι προϋπηρεσίες οι οποίες αιτούνται για αναγνώριση δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την χορήγηση σύνταξης, αποζημίωσης ή άλλου βοηθήματος αντί σύνταξης (υπόδειγμα 7).

δ.   Ευκρινές/ή φωτοαντίγραφο/α των ενσήμων ασφάλισης ή Βεβαίωσης του Ασφαλιστικού Φορέα (πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. νυν Ε.Φ.Κ.Α.) με περιγραφή του είδους της δραστηριότητας που αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η ο/η ενδιαφερόμενος/η. Εκτυπώνεται από το ΕΦΚΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Από 01-01-2016 έως 31-12-2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις (παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015, ΦΕΚ 176 Α΄, και των αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016,  ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ & 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018, ΑΔΑ: 695ΟΗ-ΖΘΜ, Εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους-Γ.Λ.Κ.) ισχύει καθεστώς αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης όλων των δημοσίων υπαλλήλων (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας) όχι όμως και για την βαθμολογική τους εξέλιξη.
  2. Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, τυγχάνουν αποκλειόμενες σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους – Γ.Λ.Κ.).
  3. Προϋπηρεσία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δεν αναγνωρίζεται προς το παρόν διότι αναμένεται σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτική προϋπηρεσία για μείωση ωραρίου και μόρια μεταθέσεων μπορείτε να τα δείτε (εδώ)

 

Προς αποφυγή συνωστισμού και για την έγκαιρη εξυπηρέτησή σας τα προς συμπλήρωση και κατάθεση έντυπα  παρακαλείσθε να τα έχετε ήδη συμπληρώσει (είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά)  πριν την είσοδό σας στην Υπηρεσία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο