Αρχική

Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντή/ντριας του1ου Εργαστ. Κέντρου Σπάρτης

Ανακοινώνεται η με αριθμό πρωτ. Φ.1.2/90/10-01-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΘΨ46ΝΚΠΔ-ΝΩ8) επαναπροκήρυξη – πρόσκληση για την πλήρωση με επιλογή της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του...

Νέα Υ.Α. για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφ. Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ. έτος 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στην...

Επιλεγέντες εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Οι Επιλεγέντες Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχ. Έτος 2023 – 2024 αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας επιλεγέντων εκπαιδευτικών...

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ 146621/Δ2/20-12-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Υπ’ αριθμ Κ5/146385/20-12-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΨΞΨ46ΝΚΠΔ-3ΒΡ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, με την υπ’...

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για Απόσπαση στο Εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το Ημερολογιακό έτος 2024 Νότιου Ημισφαιρίου

Υπ’ αριθμ 140904/Η2/08-12-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 60ΝΙ46ΝΚΠΔ-6ΟΨ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προκειμένου να...

Συντελεστές Ε.Β.Ε. σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7022/τ.Β’ η υπ΄ αριθμ. Φ.251/139828/Α5/6-12-2023 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ5BA46ΝΚΠΔ-ΛΟΩ) με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης...

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Υπ’ αριθμ 144538/Ε4/15-12-20203 έγγραφο (ΑΔΑ: Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Καλούνται: α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)...

Μετάβαση στο περιεχόμενο