Ετικέτα: Αναπληρωτές

Πρόσκληση για τη Στελέχωση Τμημάτων Δ.Ε. Σχολείο 18 ΑΝΩ Ψ.Ν.Α.

Έγγραφο 9377/10-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΥ46ΜΤΛΗ-ΥΩ7) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής καλεί  τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,...

Τοπική Προκήρυξη Ωρομισθίου – Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αλεξανδρούπολης

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Κανονάκι και Ευρωπαϊκά Κρουστά». Αναρτάται προκήρυξη ωρομισθίου μουσικού, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας,...

Αποφάσεις Τοποθέτησης 9-3-2021

Αναρτώνται οι ακόλουθες αποφάσεις: Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:643646ΜΤΛΗ-Ψ58) Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ (ΑΔΑ:6ΗΑΗ46ΜΤΛΗ-3ΡΡ)   Δείτε τα σχετικά έγγραφα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ Τοποθέτηση...