Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Yπ’ αριθμ 4696/Ε3/14-01-2022 (ΑΔΑ: 9Ρ7Ψ46ΜΤΛΗ-1ΕΒ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ.  19014/Ε3/18-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΕΡ46ΜΤΛΗ-Ω5Κ) εγκύκλιος της Γενικής μας Δ/νσηςμε...