Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται:

  1. Αίτηση του υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο της οργανικής θέσης.
  2. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται: α. το αντικείμενο της απασχόλησης, β. ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο έργο ο υπάλληλος ανά εβδομάδα και γ. το ύψος της αμοιβής.
  3. Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊσταμένου/νης του σχολείου, όπου υπηρετεί, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το έργο, που θα παρέχει ο υπάλληλος, για το συγκεκριμένο έργο δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το διδακτικό του έργο.

Η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού, χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία.

Στην περίπτωση της άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς αμοιβή, απαιτούνται τα ίδια έγγραφα απλά στη βεβαίωση του φορέα αναγράφεται ότι το έργο είναι χωρίς αμοιβή.

 

Συνημμένα έγγραφα:

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο