Ωρομίσθιοι Μουσικοί

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

 1. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ
 2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ
 3. Φωτοτυπία  οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ ΙΚΑ
 4. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. Απολυτήριο λυκείου)
 6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου)παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του/της εκπαιδευτικού να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.
 7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τρίμηνου)ψυχιάτρου Δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού  με την οποία πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.
 8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της υπηρεσίας μας)
 9. Φωτοτυπία 1ηςσελίδας  βιβλιαρίου Τραπέζης  με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).
 10. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, για διευκόλυνση του ελέγχου, να τα έχετε έτοιμα με αυτή τη σειρά.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 1. Έντυπο Στοιχείων υπαλλήλου
 2. Υπεύθυνη Δήλωση 1
 3. Υπεύθυνη δήλωση 2

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο