Έντυπα Αναπληρωτών

Σχολικό έτος 2022-2023

Οι προσκληθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγείς, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα.

 

Α.  Γενικές Οδηγίες

 

Β. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο