Ετικέτα: Προσκλήσεις

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 50896/Ε1/5-5-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής...

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Γ Ν Υ της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Υπ’ αριθμ Φ.2.1/2343/11-04-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΠΖ646ΜΤΛΗ-Τ0Μ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,...

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Γ Ν Υ της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Υπ’ αριθμ Φ.11.2/2793/10-04-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΡΗΡ046ΜΤΛΗ-65Ν) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών...

Πρόκληση για το γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

Υπ’ αριθμ 2490/10-4-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΙΒΧ46ΜΤΛΗ-ΛΣ6) της Π.Δ.Ε. Νότιου Αιγαίου «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο...

Συμπληρωματική Πρόσκληση Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Υπ’ αριθμ Κ5/42029/10-04-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ38Κ46ΜΤΛΗ-33Φ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. με Επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία

Υπ’ αριθμ 41362/Κ5/07-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Σ.Δ.Ε. Ξηρόμερου – Αιτωλοκαρνανίας

Υπ’ αριθμ 36725/Κ1/30-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ65Ζ46ΜΤΛΗ-Ξ2Δ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης...

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Υπ’ αριθμ 30633/Ε4/17-03-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν....

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. , στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Υπ’ αριθμ 26079/Ε1/07-03-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 90ΝΜ46ΜΤΛΗ-052) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια των από 23/2 και 6/3/2023 σχετικών Δελτίων...

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ’ αριθμ 154852/Ε4/14-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄...

Μετάβαση στο περιεχόμενο