Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΓΑΚ 2024-2025

Αναρτάται ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1132/2662/04-06-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών...