Πλήρωση της Κενούμενης θέσης του Διευθυντή του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

Προκήρυξη 6593/13/07/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΚΓΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή...