Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιούνιος 2021

Έγγραφο 3575/02–06 –2021 της ΔΔΕ Λακωνίας (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 10 του Ν. 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15...