Ανακοίνωση Πινάκων Μορίων Οριστικής Τοποθέτησης και Βελτίωση Θέσης Εκπαιδευτικών Έτους 2023-2024

Παρακαλούμε όπως ελέγξτε τους πίνακες μοριοδότησης που έχουν αναρτηθεί από το ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία μας...