Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, κατά τις διατάξεις του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας) απαιτείται:

  1. Αίτηση του/της υπαλλήλου, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης/οργανικής θέσης μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  2. Βεβαίωση του φορέα όπου πρόκειται να απασχοληθεί ο υπάλληλος, στην οποία θα αναγράφονται: α) το αντικείμενο της απασχόλησης, β) ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απασχόλησης γ) πρόγραμμα (ποιες ημέρες και ώρες θα απασχολείται στο έργο ο υπάλληλος) και σύνολο ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα και δ) το ύψος της αμοιβής.
  3. Βεβαίωση κάθε Διευθυντή/ντριας σχολικών μονάδων υπηρέτησης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι το ιδιωτικό έργο με αμοιβή που θα παρέχει ο/η υπάλληλος: α) δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου καθώς και το έργο του υπαλλήλου, β) δεν υπάρχει στη σχολική μονάδα μάθημα το οποίο δεν διδάσκεται και το έχει ανάθεση ο/η εκπαιδευτικός (μόνο για εκπαιδευτικούς), γ) δεν έχει αρνηθεί υπερωρίες ο/η υπάλληλος κατά το τρέχον σχολικό έτος

Η σχετική άδεια θα ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου (εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις), χωρίς τη δυνατότητα αναδρομικότητας. Για το λόγο αυτό, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως στην Υπηρεσία.

Στην περίπτωση της άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς αμοιβή, απαιτούνται τα ίδια έγγραφα απλά στη βεβαίωση του φορέα αναγράφεται ότι το έργο είναι χωρίς αμοιβή.

 

Μόνιμοι & Αναπληρωτές ΠΔΕ-ΤΑΚΤΙΚΟΥ:

 

Αναπληρωτές ΝΕΟ ΕΣΠΑ:

 

Αναπληρωτές ΠΕΠ (Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»)

 


Ενημέρωση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ για άσκηση ιδιωτικού έργου – Πολυθεσία στον Δημόσιο Τομέα

Αφορά εκπαιδευτικούς που ασκούν ιδιωτικό έργο στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ά.) και ζητούν ανάλογη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΔΕ ή από τη Δ/ντρια Δ.Ε. ή κάνουν ανάλογη γνωστοποίηση στη ΔΔΕ.

Για τους Δημόσιους λειτουργούς ή έμμισθους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 9 του Ν 1232/1982 και κατέχουν δεύτερη θέση ή απασχόληση βάσει του ν.1256/1982, είναι υποχρεωτική η ανά εξάμηνο υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ν.1256/1982 στη μονάδα προσωπικού της κύριας θέσης τους.

Στις εν λόγω δηλώσεις σημειώνονται οι βασικές αλλά και οι πρόσθετες αμοιβές που λαμβάνει ο υπάλληλος ενώ συνοδεύονται και από βεβαιώσεις αποδοχών, συμβάσεις και λοιπά κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται. Το τμήμα προσωπικού της υπηρεσίας μας διαβιβάζει αυτές τις δηλώσεις βεβαιώνοντας ότι έχει λάβει γνώση για την κατοχή β θέσης ή πρόσθετης απασχόλησης των υπαλλήλων του στην Υπηρεσία Επιτρόπου «Πολυθεσία, Αποδοχές» του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες στις υπ’ αριθμ. 81770/20-12-2017 και 35791/9-6-2023 εγκυκλίους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο