Φροντιστήρια

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3369/τ.Β’/28-7-2021 η με αρ. πρωτ. 78844/Ν1/1-07-2021  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον διδασκαλίας», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του ν.4763/2020 (Α΄254), «Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των
υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»

 

Σύνδεσμος για εκτύπωση βεβαίωσης:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search

 

Συνημμένα έγγραφα:

Σχετικά άρθρα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο