ΙΕΠ – Προαναγγελία δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την ένταξη σε Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα δημοσιεύσει στο αμέσως επόμενο διάστημα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερομένους (φυσικά πρόσωπα) για την ένταξη σε «Μητρώο Αξιολογητών Διδακτικών Βιβλίων».
Το Μητρώο Αξιολογητών θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

  1. Εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π.
  2. Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Άλλους επιστήμονες αυξημένων προσόντων (ενδεικτικά ομότιμους καθηγητές, Ε.Δ.Ι.Π., συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, ερευνητές)
  4. Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες (κατόχους πτυχίου Πληροφορικής κατά ΑΣΕΠ)
  5. Επικουρικούς Εμπειρογνώμονες (κατόχους Μεταλυκειακού τίτλου σπουδών ή πτυχίου στη γραφιστική ή στην τεχνολογία γραφικών τεχνών ή σε συναφές αντικείμενο κατά ΑΣΕΠ).

Η Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο της Πράξης «Συγγραφή, Αξιολόγηση και Ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων» (MIS 6010165) στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετασθούν από αρμόδιες τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων (Ε.Α.Α.) των υποψηφίων οι οποίες θα ορισθούν από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

Στην ιστοσελίδα (https://iep.edu.gr/el/) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ι.Ε.Π. θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παρατίθενται συνημμένα πρότυπα έγγραφα αιτήσεων και βεβαιώσεων για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ, καθώς και υπόδειγμα αίτησης για την κατηγορία ΙΙΙ.

 

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο