Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα

Αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/252/οικ.6603 (ΑΔΑ: Ψ1Ω846ΜΤΛ6-ΔΑ9) του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/60/οικ. 5420/8-3-2024 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα» (Β’ 1836, ΑΔΑ: ΨΕ5Η46ΜΤΛ6-Ζ4Ε). Με την ως άνω απόφαση μεταφέρεται την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, η αργία της 1ης Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο