(ΕΕΠ-ΕΒΠ) Εγκύκλιος για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 2022-2023

Έγγραφο 100735/Ε4/12-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 και 6...