Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε αθλητικές ομοσπονδίες για το 2022-2023

Έγγραφο 97185/Δ5/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΙΒ46ΜΤΛΗ-ΚΣ1) του ΥΠΑΙΘ Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού  αποφασίζουμε  την ανάθεση...