Ημερήσιο αρχείο: 29 Ιουνίου, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.

Εγκύκλιος Κ1/75661/25-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΩΣ46ΜΤΛΗ-36Η) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικό Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας

Εγκύκλιος Κ5/76383/28-06-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΒΟ46ΜΤΛΗ-ΦΣΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας καλεί μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους ή...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο 76389/Ε2/28-6-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Έγγραφο Φ.10.1/3437/28-6-2021 της ΔΔΕ Λακωνίας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι...