Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/804/οικ. 12130/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/οικ.6321/8-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331/23-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ) και...