Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/804/οικ. 12130/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ7Σ46ΜΤΛ6-4ΞΘ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια των εγκυκλίων ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/οικ.6321/8-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΠ446ΜΤΛ6-7ΨΓ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/778/οικ.7331/23-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ86Λ46ΜΤΛ6-ΡΦΒ) και κατόπιν αξιολόγησης από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων που υποβλήθηκαν, σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών έως και την 22α Ιουνίου 2021.

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο