Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2021

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 10 του Ν. 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014).

Σχετ.:

1) η με αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-07-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2) το με αρ. πρωτ. 117884/Β3/22-07-2015 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, αναρτάται το παρόν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, που περιέχει πίνακα εκτέλεσης προϋπολογισμού της υπηρεσίας μας για το μήνα Ιούλιο 2021.

 

Διαβάστε το έγγραφο:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο