Πρόσκληση δήλωσης προτίμησης υποψήφιων Διευθυντών-ντριών με επαναπροκήρυξη

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/4828/04-10-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Υ2Γ46ΝΚΠΔ-55Α) της ΔΔΕ Λακωνίας Καλούμε Τους/Τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων που είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο...