Πρόσκληση για την ένταξή στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.)

Υπ’ αριθμ 54116 /A5/12-05-2022 έγγραφο  (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ) του ΥΠΑΙΘ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) πρόκειται να συγκροτήσει Μητρώο «Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.).

Στο Μητρώο, που θα συγκροτηθεί και θα ενισχύεται σταδιακά, θα μπορούν να ενταχθούν εξοπλισμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σχολικών μονάδων Δημόσιας Εκπαίδευσης, ανά την Επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αφού πληρούν τις προϋποθέσεις ενταχθούν στο μητρώο των Κ.Η.Ε. του Κ.Π.Π., στη συνέχεια, εφόσον οριστούν ως Εξεταστικά Κέντρα για τις εκάστοτε προγραμματισμένες εξετάσεις, θα αναλάβουν τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι σχολικές μονάδες Δημόσιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια τα οποία πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.

Προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος βάσει της παρούσας, είναι οι υποβληθείσες αιτήσεις να προέρχονται από σχολικές μονάδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής τα οποία πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρώτη εφαρμογή των εξετάσεων για την απόκτηση του Κ.Π.Π. προγραμματίζεται να διεξαχθεί στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, δηλαδή έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση / πρότασή τους και τα συνοδευτικά έντυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 20/05/2022.

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο