Πρόσληψη 52 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

Υπ’ αριθμ 1289/Ε4/09-01-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 69ΨΓ46ΜΤΛΗ-5ΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Πρόσληψη 52 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» με κωδικό ΟΠΣ 5070727 για το διδακτικό έτος 2022-2023

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 απευθείας σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων της πρόσληψής τους.

 

Δείτε την απόφαση:

 

Οδηγίες για του αναπληρωτές:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο