Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Ταμπουρά»

Υπ’ αριθμ Φ.16.1/252/18-01-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Τ5Γ46ΜΤΛΗ-24Ρ) της ΔΔΕ Λακωνίας

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας προκηύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών (κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16) με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ με Λυκειακές Τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, τόσο στον οριστικό πίνακα Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών, όσο και στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2022-2023, για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση:

Μουσική ειδίκευση: ΤΑΜΠΟΥΡΑ (8 Ώρες/εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις υπ. αριθμ. 104859/Ε1/30.08.2022 και υπ. αριθμ. 100750/Ε1/12.08.2022 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στην Υπουργική Απόφαση 80062/Γ7/04.08.2006, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας με email: mail@dide.lak.sch.gr.

Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται από Πέμπτη 19 Ιανουαρίου, ώρα 08:00, έως και την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 προηγούνται έναντι του κλάδου ΤΕ16.00 και οι ΤΕ16.00 προηγούνται έναντι του κλάδου ΕΜ16.

 

Δείτε την προκήρυξη:

Συνημμένα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο