• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η υπ. αρ. 504/18-1-2019 απόφαση της Περιφερειακού Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αναρτάται η υπ. αρ. 6376/Γ1/16.01.2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ΕΣ/2019) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 όλων των ειδικοτήτων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.